حقوق بشر(جمهوری اسلامی افغانستان)

حقوق بشر(جمهوری اسلامی افغانستان)

حقوق بشر(جمهوری اسلامی افغانستان)

حقوق بشر(جمهوری اسلامی افغانستان)

 

فرمان

رئیس جمهور جمهوری اسـلامی افغانستان در بارۀ انفـاذ  قـانون گــمرکـات

شماره (3)

تاریخ: 10/ 1/ 1384

ماده اول :

قانون گمرکات را که به اساس مصوبۀ شماره (15) مؤرخ 30/ 12/1383 از طرف مجلس عالی وزراء بداخل (16) فصل و (194) ماده تصویب گردیده، توشیح میدارم.

ماده دوم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد.

حامد کرزی

رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان

قانون گمرکات 

فصل اول

احکام عمومی

            مبنی

مادۀ اول:

این قانون در روشنی حکم مادۀ چهل و دوم قانون اســاسی ، به منظور تــامین جمـع آوری عواید دولت از طریق گمرکات کشور ، تنظیم تـشـکیلات گمرکی، تعیین حدود صلاحیت کارکنان مربوط ، طرز نظـارت وبازرسـی از انتقال امـوال به داخــل یا خــارج از افغانستان و جــلوگیری از تـخلفات گمرکی وضع گردیده است

            مرجع مسوؤل

مادۀ دوم

وزارت مالیه مسؤول جمع آوری عواید گمرکات کشور و تطبیق احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی گمرکی مربوط می باشد.

            تعريفات

مادۀ سوم

اصطلاحات آتی در این قانون دارای مفاهیم ذیل می باشند:

1- شخص : عبارت است از:

- شخص حقیقی.

- شخص حکمی.  

2- شخص مقیم عبارت است از:

- شخص حقیقی که برای مدت بیشتر از (یکصدوهشتاد وسه) روز در سال  در افغانستان سکونت داشته باشد.

- شخص حکمی ایکه  دفتر مرکزی یا نمایندگی دایمی تجـارتی ثبت شده در افغانستان داشته باشد. 

3- گمرک : عبارت از ادارۀ دولتی است که امور گمرکی امـوال صادراتی ، وارداتی ، ترانزیتی ، محموله مسافرین ، محموله مـؤظـفین و پار سل های پسـتی  را مطــابق اســناد  تقنینی گمرکی اجرا و کنترول می نماید.

4- اسناد تقنینی گمرکی : عبارت است از این قانون ، سایر اسناد تقنینی نافذه ، میثاق ها و معاهدات بین المللی حاوی احکام گمرکی ایکه افغانستان به آن الحاق نموده، لوایح و 

طرزالعمل های مربوط می باشد

5- ساحات گمرکی : عبارت از ساحاتی است که کارکنان گمرکی در آن فعالیت نموده و یا طور مستقیم و یا غیر مستقیم از امور مربوط بازرسی  یا نظارت را انجام می دهند. 

6- تصمیم گمرکی : عبارت از هدایت رسمی مامورین گمرک در مورد تطبیق احکام اسناد تقنینی گمرک بالای یک قضیۀ بخصوص بوده که بر یک  یا چندین شخص معین و یا قابل تشخیص ، اثر وارد می نماید.   

7- قرار گمرکی:  عبارت از تصمیم ادارۀ حـکـمیت گـمرکی است که در خصوص قضایای متنازع فیها اتخاذ می شود.

8- تصنیف گمرکی : عبارت از تفکیک نمودن امـوال به افغانی و غیر افغانی می باشد. 

9- امـوال افغانی : عبارت است از: 

- امـوالیکه بصورت کامل در قلمرو گمرکی کـشورمطابق احکام منـدرج مادۀ بیست ونهم این قانون استحصال یا تولید گردیده باشد. 

- امـوالیکه از کشورهای خارجی وارد و در قلمرو گمرکی کشور به دوران آزاد مرخص گردیده باشد.

- امـوالیکه در قلمرو گمرکی کشـور صرف از امـوال مندرج پاراگـراف دوم یا از ترکیب امـوال مندرج در پاراگراف اول و دوم این جزء مجدداً استحصال یا تولید گردیده باشد. 

10- امـوال غیر افغانی : عبارت از اموالی است که شامل حکم جزء (9)  این ماده نباشد. 

11- دين گمرکی : عبارت  ازپرداخت  ذمت اشخاص است که بابت محصول گـمرکی ، انواع حق الزحمه ها ، عوارض ، جریمه ها و سایر التزامات  پـولی که بموجب اسناد تقنینی گمرکی  بالای امـوال یا اعمال مشخص وضع می گردد.  

12-  مـديون گـمرکی:  عبارت از  شخـصی اسـت کـه مکلف به پرداخت دين گمرکی می باشد.

13- شخـص مسؤول :  عبـارت  از شخص اظهارکننده است، مگر اینکه قانون طوردیگری تصریح نموده باشد. 

14- محصول وارداتی :  عبارت از محصول گمرکی بر واردات امـوال می باشد. 

15- محصول صادراتی : عبارت از محصول گمرکی بر صادرات امـوال می باشد. 

16- نظارت گمرکی : عبارت از بـررســی است که توسط مامورین گمرکی جهت حصول اطمینان از رعایت اسناد تقنینی گمرکی و سایر احکام نافذ بر امـوال تابع نظارت گمرکی، صورت می گیرد.  نظارت گمرکی در صورت لزوم شامل اقدامات بازرسی گمرکی بوده می تواند. 

نوع فایل: word

سایز:103 KB  

تعداد صفحه:52