قاچاق و عناصر آن

قاچاق و عناصر آن

قاچاق و عناصر آن

قاچاق و عناصر آن

 

چکیده

قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.

با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید. ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.

فهرست

عنوان                                                                                                                             صفحه

بخش اول – کلیات  10

فصل اول: تعاریف    10

مبحث اول – تعریف لغوی قاچاق         10

بحث دوم – تعریف قانونی قاچاق         10

گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی      11

گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق   11

گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی      12

گفتار چهارم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی           13

فصل دوم: انواع قاچاق         14

مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف    14

مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق          15

گفتار اول: قاچاق ارز            15

گفتار دوم: قاچاق کالای گمرکی و تجاری          17

گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات      19

گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات        21

گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر 23

گفتار ششم: قاچاق اشخاص            24

فصل سوم: عناصر و ارکان جرم قاچاق  26

مبحث اول: عناصر عمومی    26

مبحث دوم: عنصر مادی       27

گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی        28

گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکاب جرم    29

گفتار سوم: جرم تام            29

بحث سوم: عنصر معنوی      31

بخش دوم            32

فصل اول: شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق  33

مبحث دوم: انواع ورود کالای قاچاق به داخل کشور          35

گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا     35

گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا     36

گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی          37

گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر            38

فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه            39

مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور   39

گفتار اول: آثار قاچاق بر سیاستهای اجرایی دولت            40

گفتار دوم: آثار منفی قاچاق بر سیاستهای بازرگانی         42

گفتار سوم: آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت   42

گفتار چهارم: آثار منفی قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان    43

مبحث دوم: آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق        43

گفتار اول: تهاجم فرهنگی     44

گفتار دوم: غارت هویت فرهنگی          45

گفتار سوم: بحران در کانون خانواده      46

گفتار چهارم: تضعیف فرهنگ کار         47

فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله به آن        48

مبحث اول: شناسایی علل گرایش به قاچاق برای مقابله با آن        48

مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی با قاچاق            52

بخش سوم: صلاحیت سازمانهای رسیدگی کننده           56

فصل اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق       56

مبحث اول: سازمانهای غیرقضایی       56

گفتار اول: سازمانهای شاکی            57

مبحث دوم: مراجع قضایی     58

گفتار اول: محاکم قضایی (دادگاههای انقلاب و یا عمومی) 59

گفتار دوم: سازمان تعزیرات حکومتی    60

فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه        62

مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه 62

مبحث دوم: آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف    64

گفتار اول: حق الکشف سازمان کاشف 66

گفتار دوم: حق الکشف مأموران          68

فصل سوم: راه حل های پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق  68

بخش اول – کلیات

فصل اول تعاریف

مبحث اول: تعریف لغوی قاچاق

قاچاق واژه ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» می باشد. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق این گونه معرفی شده است  قاچاق در معانی ذیل به کار می رود:

1-حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آنرا «قاچاق خارجی» می گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوریکه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است.

مبحث دوم: تعریف قانونی قاچاق

گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی

بند الف از ماده (11) قانون فوق «قاچاق» را چنین تعریف نموده است: «کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می شود و مرتکبین به حبس از 6 ماه الی یکسال محکوم خواهند شد

یکی از این مقررات، انحصار تجارت خارجی برای دولت است که مقرر شده:

تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می شود» و در (2) آن ورود هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای موارد معینه، مشروط به شرط حتمی صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی و با مراعات مقررات قانونی مربوطه گردیده و دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی که خود نمی خواهد مستقیماً عهده دار شود به شرط معینه و در تحت مقررات مخصوص مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر مقامات ذی صلاح قانونی، به اشخاص یا موسسات مختلف تجاری واگذار نماید.

گفتار دوم: قانون مجازات مرتکبین قاچاق

نوع فایل: word

سایز:57.5 KB 

تعداد صفحه:65